Szukaj
Logotyp

Dlaczego?

Z dniem 1 stycznia 2020 roku, segregacja odpadów na minimum 5 frakcji, jest obowiązkowa dla wszystkich mieszkańców naszego kraju.

Standard ten został wprowadzony przez Sejm RP, zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przewiduje, że osoby nie stosujące się do obowiązku segregacji, będą obciążane dwukrotnością uchwalonej przez lokalne władze samorządowe opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości w danej gminie/mieście. Podobnie niewłaściwa segregacja, może również być powodem naliczenia podwyższonej stawki. Dlatego ważnym jest zapoznanie się i przestrzeganie ustalonego standardu, obowiązującego na terenie całego kraju.

ZASADY ODBIORU I SEGREGACJI ODPADÓW:

 1. Odbiór odpadów w zasobach wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych dokonywany jest według ustalonego i udostępnionego mieszkańcom harmonogramu, na dwóch zmianach w dni robocze, w godzinach od 6:00 do 22:00. Odbiór odpadów może odbywać się w soboty następujące po dniach świątecznych, w godzinach od 6:00 do 13:00.
 2. W zasobach jednorodzinnych pojemniki i worki należy wystawiać w dniu odbioru przed posesje do godz. 6:00, w miejscach widocznych, również te umieszczone na co dzień w tzw. pergolach.
 3. Odpady zmieszane komunalne odbierane są tylko z pojemników. W przypadkach okazjonalnych ich nadmiarów w zasobach jednorodzinnych, można je wystawić dodatkowo maksymalnie w dwóch czarnych workach.
 4. W przypadku segregacji odpadów w pojemnikach nie spełniających obowiązujących kolorów należy oznakować minimum 30% ich zewnętrznej powierzchni i odpowiednio opisać ( np. naklejka lub napis „Metale i tworzywa sztuczne”) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku.
 5. Odpady segregowane w workach mogą być wystawiane w innych niż oznakowane i w odpowiednich kolorach pod warunkiem, że będą one przeźroczyste, umożliwiające identyfikację zawartych w nich odpadów.
 6. Odpady biodegradowalne nie mogą być zanieczyszczone ziemią, kamieniami itp. odpadami. Gałęzie z drzew i krzaków należy pociąć do rozmiarów umożliwiających umieszczenie ich w workach lub pojemnikach. Odpady o większych rozmiarach należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Sieradzkiej 68/70 we własnym zakresie.
 7. Kartony należy zgniatać do jak najmniejszych rozmiarów umożliwiających zmieszczenie ich jak największej ilości w pojemnikach i workach.
 8. W przypadkach nieprawidłowej segregacji lub umieszczania odpadów w nieprawidłowych workach lub pojemnikach w zasobach jednorodzinnych odpady nie będą odbierane, a mieszkańcy będą informowani o tym fakcie poprzez przyklejenie odpowiednich naklejek i umieszczanie informacji pisemnej w skrzynkach pocztowych ( trzykrotne powtórzenie się sytuacji może skutkować podwojeniem stawki opłaty przez Urząd Miasta).
 9. W przypadku nieprawidłowej segregacji w zasobach wielorodzinnych odpady będą odbierane jako odpady zmieszane komunalne lub w przypadkach umieszczania w pojemnikach odpadów nie kwalifikujących się jako zmieszane ( np. poremontowe lub samochodowe) odpady nie będą odbierane, a o powyższym informowane będą administracje i zarządcy budynków ( trzykrotne powtórzenie się sytuacji może skutkować podwojeniem stawki opłaty przez Urząd Miasta).
 10. Pojemniki starego typu, metalowe SM 110 , nie spełniają obowiązujących obecnie norm i nie są przystosowane od opróżniania ich przez nowoczesne pojazdy. W związku z tym, należy zastąpić je pojemnikami plastikowymi o pojemności 120 l. Z dniem 01.06.2021 zaprzestany został odbiór odpadów z tych pojemników.
 11. Reklamacje dotyczące braku odbioru odpadów, uszkodzeń pojemników i inne należy składać w Biurze Obsługi Klienta MPGK pod numerami telefonów: 43 30 70 812, 43 30 70 112, 43 30 70 222 lub osobiście przy ul. Sieradzkiej 68/70 w terminie do 2 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia. BOK jest czynne w poniedziałki w godz. 8:00-17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00.
Skip to content