Szukaj
Logotyp

Władze spółki

Zarząd

Prezes Zarządu –  Paweł Kurzawski

Rada Nadzorcza

  1. Arkadiusz Cieślak – Przewodniczący,
  2. Marcin Książyk – Sekretarz
  3. Marcin Płatek – Członek
  4. Jolanta Pustelnik – Członek

Zgromadzenie Wspólników

100% własności Gmina Miasto Zduńska Wola. Prezydent Miasta Zduńska Wola posiada wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników.

Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 1.500.000 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych) – wniesiony w całości.

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000860810

Skip to content