Szukaj
Logotyp

Klauzula informacyjna

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI SPÓŁKA Z O.O.

 (art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane jako dane kandydatów w procesie rekrutacji w związku z zatrudnieniem, jako klientów, kontrahentów w związku z usługami świadczonymi przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt. a, b  RODO – zgoda na przetwarzanie danych, zawarcie, wykonanie umowy. Państwa dane będą przechowywane przez okres rekrutacji i przez okres roku od zakończenia rekrutacji, przez okres zawarcia, wykonania umowy, przez okres roku od przedawnienia roszczeń z umowy, przedawnienia zobowiązań publicznych związanych z umową.

Przysługuje Państwu :

  1. prawo dostępu do swoich danych, do potwierdzenia od  administratora danych czy przetwarza Państwa dane, do informacji o celach przetwarzania danych, o kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały przekazane lub mają być przekazane, o możliwości skorzystania z praw co do ochrony danych i sposobów jak może to być realizowane,
  2. prawo sprostowania swoich danych, poprawienia w razie nieprawidłowości lub uzupełnienia w razie niekompletności,
  3. prawo do żądania od administratora danych niezwłocznego usunięcia swoich danych, gdy nie są one niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, lub są przetwarzane, lub została cofnięta zgoda do tego, jeżeli na tej podstawie przetwarzane są dane, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, muszą być usunięte celem wywiązania się z obowiązku prawnego, z zastrzeżeniem, że dane nie będą usunięte gdy administrator danych jest obowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych, w zakresie określonym przez przepisy prawa, lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora danych,
  4.  prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionują Państwo prawidłowość przetwarzanych danych – na okres sprawdzenia danych przez administratora danych, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, lub sprzeciwili się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, gdy dane nie są już potrzebne administratorowi danych do celów przetwarzania, ale są potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, / W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych administrator może przetwarzać dane z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą Państwa lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. /,
  5. prawo do przenoszenia danych, przez otrzymanie danych w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu oraz przez żądanie przesłania danych innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe, / Administrator danych jest obowiązany udostępnić dane, które spełniają warunki : przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, nie obejmuje zbiorów papierowych, dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w związku z umową,
  6. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu od przetwarzania danych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych. / Sprzeciw uniemożliwia przetwarzanie danych, chyba, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw, wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Obowiązek podania danych wynika z zawarcia i wykonania umowy, lub podanie danych opiera się na zgodzie.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym w formie profilowania, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, organizacjom międzynarodowym.

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenia Administratora, inne podmioty uczestniczące w realizacji celów przetwarzania danych przez Administratora, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych – rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679, ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Funkcję Inspektora Danych Osobowych w naszym przedsiębiorstwie spełnia: Pan Krzysztof Jęczmion. Z IOD można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@mpgkzdw.pl

Skip to content